Bạn đang dùng Opera? Hãy thử một trình duyệt nhanh hơn - UC Browser.[Download Now]

Xin chào: CCBot/2.0
Bạn đang ở: United StatesUnited States
Ip của bạn:178.33.123.218
Cách sạc pin
Ai dùng điện thoại thì việc
xạc pin là điều quá bình
thường.Nhưng sạc pin thế
nào để đem lại hiểu quả cao
mới qua trọng.Sau đây mình
xin lưu ý mầy điều:
1.Ko sac pin qua đêm.Vì khi
sac qua dem ta da de thoi
gjan sac qua lau.Thong
thuong sac chi qua 5 tjeng
lau nhat la bjn full
2.Nen kiem 1 chjec sac pjn chjnh hang cho djen thoaj
cua ban gja khoang
1500k.Sac se ben va hjeu
qua hon.Tranh truong hop
trap mach gay no sac o 1 so
sac chjna
3.Khj sac xong nen rut sac ra
khoj o djen nham gju tuoi
tho cho sac
4.Ko nen xaj can kiet nguon
tai nguyen cua pjn.Khj thay
may pao pin yeu nen sac pin ngay neu co the?
5.Thuong xuyen ktra pin
bang cach thao pin ra kiem
tra be mat pin,chặn pin tiep
xúc với máy
6.Tránh để pin ở nơi nhjệt độ cao,nối ẩm ướt Gop y
them.Co 2 loaj pjn chu yeu la
pjn lithium la pin djen thoai
nhu nokia,tau co tu 3 dau
cuc tro len,.Va loaj
hidrocacbon nhu pin walkman,cac loaj pin tron
co 2dau cuc (+) (-).Voj loaj
lithium k nen dung can pjn
ma toj khj pjn chj con
1vakthj sac n voj loaj
hjdrocacbon thj faj dung can kiet thj moj xac.
Tạo Blog cá nhân trên di động miễn phí cùng Blog4VN
<
Tải trang: giây.
Copy right toilatoi
Thank to xtgem.com
urllist.txt|sitemap.xml|sitemap.html|ror.xmla b c19586

Teya Salat